در صورتیکه قبلا عضو سایت شده اید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید ، در غیر اینصورت از گزینه ثبت نام استفاده نمایید .

مباحث مشاوره ای ذیل را بخوانید و به خاطر بسپارید :

 • اعتماد به نفس
 • اینترنت اشیاء
 • تمرکز در کلاس
 • روش های صحیح مطالعه
 • سخن مشاور
 • روش های مطالعه

اعتماد به نفس

بهترین راه بدست آوردن اعتماد به نفس ، انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم . اعتماد به به نفس و عزت نفس یک باور درونی است که رسیدن به آن ف زمینه پیشرفت و دستیابی به هدف را فراهم می کند .برای رسیدن به موفقیت نیاز داریم خود و توانایی هایمان را باور کنیم ؛ این که من ذاتا اعتماد به نفس ندارم یک باور غلط است ! هر فردی در هر شرایطی می تواند این حس را در خود تقویت کند و به خودباوری برسد . بکارگیری نکات ذیل می تواند در تقویت اعتماد به نفس موثر باشد :

divider

 

 • 1- اگر شناخت صحیحی از توانایی ها ، استعداد ها ، خصوصیات و نقاط قوت خود داشته باشی به خودباوری خواهی رسید و می توانی با انتخاب محیط های مناسب استعدادهایت را شکوفا کنی .
 • 2- سعی کن بیشتر از هر کسی به قدرت و توانایی های خود تکیه کنی و تا آنجا که می توانی خود را از وابستگی به دیگران رها کنی .
 • 3- نقطه ضعف ها و حساسیت هایت را بشناس ،بپذیر و به کمک یه فرد آگاه مشاور یا خانواده ، آنها را به حداقل برسان .
 • 4-امروز خود را با دیروز مقایسه کن ! شرایط و توانایی های افراد متفاوت است ، بنابراین مقایسه با دیگران کار بیهوده ای است .
 • 5- اینکه دائم به خود تلقین کنی اعتماد به نفس ندارم ، رفته رفته ملکه ذهنت می شود و تو را از رسیدن به هدف باز می دارد .
 • 6- موفقیت هایت را هر جند کوچک ، بارها و بارها در ذهنت مرور کن و به افکار مثبت بیاندیش .
 • 7- اجازه نده که تجربه های ناموفق و ترس از شکست مانع پیشرفتت شود و تو را از تجربه های جدید بازدارد .
 • 8- سعی کن توقعاتت در حد توانت باشد و از ایده آل گرایی دوری کن ، سیر کردن در رویاها تو رااز انجام کارهای کوچک نیز باز می دارد .
 • 9- از به عهده گرفتن مسئولیت نترس و آنرا به بهترین نحو انجام بده .
 • 11- در بحث های گروهی شرکت کن ، با اعتماد به نفس نظران خود را بیان کن و از عقایدت دفاع کن .
 • 12- شرکت در بازی های گروهی ، مسابقات ، ورزش های تیمی و کارهای حجمی برای تقویت حس اعتماد به نفس موثر است .
 • 13- شکست هایت را ریشه یابی کن و به دنبال بهانه برای توجیح و یافتن مقصر نباش .
 • 14- فراموش نکن مادای که خود را باور نکنی ، دیگران باورت نخواهند کرد .
 

اینترنت اشیاء

اینترنتِ اشیاء ) Internet of Things (IoT)) مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است. به صورت خلاصه "اینترنت اشیاء" فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبک ههای ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم م یگردد. چگونه؟ فرآیند ارسال داد هها در فناوری اینترنت اشیاء بدین ترتیب است که به سوژه ی مورد نظر یک شناس هی یکتا و یک پروتکل اینترنتی ) IP) تعلق م یگیرد که داد ههای لازم را برای پایگاه داد هی مربوطه ارسال می یکند. داد ههایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوش یهای تلفن همراه و انواع رایان هها و تبل تها قابل مشاهده خواهند بود. این داد هها به چه کار م یآید؟ چرا اینترنت اشیاء؟ روزگاری جورج اورول نوشت آن که گذشته را کنترل می یکند، آینده را کنترل خواهد کرد. دنیای مدرن و فناوری ارتباطات نشان داد هاست که در دنیای کسب و کار "آ نهایی که به داد هها و اطلاعات بیشتر و بهتری دسترسی دارند آینده را کنترل خواهند کرد"؛ داشتن اطلاعات در دنیای جدید حکم سقوط سیب در روزگار نیوتون را دارد! اطلاعات ب هروز و مفید آن گاه که در زمان مناسب در اختیار اهل فن قرار گیرد، منجر به تولید محصولات و خدماتی می شود که زندگی بشر را هر روز بیش از پیش آسان و آسوده م یکند؛ آسان و آسوده، با هم هی پیچیدگ یها و مصائب جهان امروز.

فناوری اینترنت اشیاء نیز با همین فلسفه توسعه یافت هاست. دریافت، ثبت و ارسال اطلاعات ب هروز و لحظ های برای استفاده، تحلیل و بهبود محصولات و خدمات و البته در نهایت برای استفاد هی مصر فکنندگان انجام م یگیرد! ورزشکاری که در طول یک برنام هی تمرینی حرکات فیزیکی و تغییرات داخلی بدنش مورد مطالعه قرار م یگیرد؛ شامپانز های که سوژ هی یک تحقیق علمی است و یا قفس هی مخصوص کنسروهای ماهی در یک خوار و بار فروشی یا باک بنزین هوشمند یک خودروی سواری که خالی شدن خود را گزارش می دهند! ای نها همگی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء قادر خواهند بود اطلاعات لازم را به صورت لحظ های به هر پایگاه داد های که بدان متصل شده باشند، در هر نقط های از دنیا ارسال کنند.

فرآیند ارسال داد ه ها در فناوری اینترنت اشیاء نیازی به تعامل (( انسان با انسان )) یا (0انسان با رایانه )) نخواهد داشت و داد هها به صورت اتوماتیک و بر اساس یا تنظیمات انجام شده و در زمان های مشخص )معمولاً به صورت دائم و لحظه ای(ارسال می گردند. ظهور پدیده ی اینترنت اشیاء یکی از هزاران نتیج هی گسترش اینترنت و البته توسعه ی فناوری های بیسیم ) Wireless Technologies) و سامانه های میکرو-الکترومکانیکی ) Micro-electromechanical Systems) » ماشین با ماشین « است. ب هدلیل قابلی تهای فراوانی که در تعاملات در فناوری اینترنت اشیاء موجود است، این پدیده تا به امروز در بخش ها ی صنعت )به خصوص در انواع کارخانجات تولیدی(، انرژی و گاز کاربرد فراوانی داشته است. سایر محصولات هوشمند، محصولاتی که قابلی ت برقراری ارتباط ((ماشین با ماشین))را دارند، از قبیل لیب لهای هوشمند، کنتورهای هوشمند نیزاز فناوری اینترنت اشیاء سود م یبرند.

divider

با اینکه فعالیت در حوز هی فناوری اینترنت اشیاء از اوایل دهه 90 میلادی آغاز شد، اما اصطلاح "اینترنت اشیاء" را کوین اشتون در سال 1999 ارائه کرد. جالب است بدانید یکی از توسعه دهندگان فناوری اینترنت اشیاء محقق و پژوهشگری ایرانی به نام رضا راجی است. آقای راجی یک کارآفرین سریالی، مشاور شرکت های نام دار و دان شآموخت هی مهندسی الکترونیک است و در منطق هی خلیج سان فرانسیسکوی ایالات متحده سکونت دارد. فناوری اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در دنیای کارآفرینان بازی م یکند. کسب و کارهای متعددی بر محور این فناوری راه اندازی شده اند، در حالی که این مفهوم و این فناوری در ابتدای راه خود قرار دارد و هر روز بیش از پیش تغییرات و تحولات جدیدی در آن رخ م یدهد. استفاده از این فناوری برای کارآفرینان و محققین خلاق ایرانی یک فرصت گرا نبها به شمار م یرود که م یتواند به بهبود فضای کسب و کار و اشتغا لزایی در کشور کمک شایانی بکند.

مجتمع فرهنگی آموزشی ندای زهرا (س) قصد دارد فعالی ت خود را در این بخش به مجتمع در سطح مدارس آغاز نماید عنوان اولین . شایان ذک ر است این فعالیت در دانشگاه علم و صنعت زیر نظر پدر فناوری ایران جنابآقای دکتر جلالی به طور گسترده در حال انجام است.

 

تمرکز در کلاس

  • 1- با ریتم یکنواخت صحبت نکنید | یک نواختی در صحبت باعث حواس پرتی مخاطبان خواهد شد |
  • 2- به دانش آموزان انگیزه بدهید | اگر انگیزه وجود نداشته باشد تمرکزی هم وجود نخواهد داشت. تقریبا تدریس غیر ممکن است |
  • 3- برای دانش آموزان گرسنه تدریس نکنید | گرسنگی تمرکز دانش آموزان را به هم می زند |
  • 4-یک روش تدریس جذاب انتخاب کنید | روش تدریس شما باید جذاب باشد. از انیمیشن و فیلم های جذاب و آموزنده در زمان تدریس و همچنین روش آموزش معکوس استفاده نمایید |
  • 5- مقتدر باشید | اقتدار شما تضمین کننده توجه و دانش آموزان است و باعث افزایش تمرکز آنان می شود. |
  • 6- ارتباط چشمی مناسب داشته باشید | معلمان هنگام تدریس برای این که از تمرکز داشتن دانش آموزان خود مطمئن باشند باید به چهره یکایک آنها نگاه کنند.معلمی که فقط به یک دانش آموز نگاه کند سایر دانش آموزان را از دست می دهد و معلمی که در زمان تدریس به هیچ کس نگاه نمی کند و دائما رو به تخته است باعث می شود تمرکز دانش اموزان به جای درس بر روی چیز های دیگر متمرکز شود. |
  • 7- سوال بپرسید و روش پرسش و پاسخ را در کلاس پیاده سازی نمایید | به قول یکی از سخنرانان معروف کشورمان سوال به ذهن قلاب می شود. یعنی اگر فکر دانش آموزان جای دیگری مشغول باشد . باپرسیدن یک سوال حواس او جمع می شود. ترجیحا از برای افزایش تمرکز از سوال های ساده و کوتاه پاسخ استفاده کنید. |
  • 8- از تدریس تعاملی به جای سخنرانی صرف استفاده کنید | اگر متکلم وحده باشید. و به صورت انفرادی برای زمان طولانی صحبت کنید. صدای شما تبدیل به لالایی می شود و ممکن است دانش آموزان احساس کسلی شدیدی بکنند و حتی به خواب بروند. برای افزایش تمرکز کافی است از روش های تدریس تعاملی مثل کارگروهی یا پرسش و پاسخ استفاده کنید. |
 • 9- قول پاداش بدهید | در زمانی که هیچ کس تمرکزی ندارد فقط کافی است بگویید که “هرکس جواب این سوال را بدهد یک نمره به او اضافه می کنم” یا “فلان پاداش را به او خواهم داد” . قبل از شروع تدریس بگویید که در پایان کلاس درس را می پرسید. این روش خیلی قدیمی است ولی برای بعضی از شرایط واقعا جواب می دهد! و حتما اگر گفتید که سوال می پرسید ، سوال بپرسید و به قول خودتان عمل کنید. |
 • 10- حرکت دست و پاها را کنترل کنید | بی خودی بدن خود را تکان ندهید و یا اگر تیک خاصی دارید سعی کنید که آن را برطرف نمایید. حرکت های اضافی تمرکز دانش آموزان را به هم می زند. حتی در زمان تدریس اگر موضوع شما به عنوان مثال به ۵۰ درجه هیجان نیاز دارد شما نباید آن را به ۹۰ درجه هیجان بیان کنید.در چنین حالتی دانش آموز به جای اینکه به محتوا فکر کند به حرکات و حالات شما فکر خواهد کرد. همان اندازه که خشک بودن بدن باعث سردی و بی روحی کلاس می شود، حرکات اضافی هم تمرکز دانش آموز را به هم می زند |
 • 11- در تمام کلاس حضور داشته باشید | از اینکه دائما در جلوی کلاس بایستید خود داری کنید. بهتر به تناسب محتوا و سن مخاطب در کلاس راه بروید گاهی به افراد نزدیک شوید.این کار باعث افزایش تمرکز خواهد شد.حتما می دانیدکه باید در این زمنیه هم تعادل را حفظ کنید. |
 • 12- فرصتی برای یاد داشت برداری بدهید | در سنین پایین مخاطب این توانایی را ندارد که همزمان هم بشنود و هم یاد داشت برداری کند. پس شما باید فرصتی برای یادداشت برداری به دانش آموزان بدهید. برخی دانش آموزان چون نگران این هستند که جزوه ی ناقصی داشته باشند تمرکز خودشان را از دست می دهند . پس با فرصت دادن باعث افزایش تمرکز می شوید. |
 • 13- از مخاطب بخواهید قبل از کلاس مبحث جدید را پیش مطالعه کنند | زمانی که ذهن ساکت و آرام است خواب به سراغ دانش آموز می آید. مطالعه اجمالی قبل از کلاس و اطلاعات پیش از حضور در کلاس در تمرکز دانش آموز نقش مهمی ایفا می کند. این کار نه با هدف صحبت کردن و خودنمایی بیشتر بلکه برای ایجاد یک نوع کنجکاوی و علاقه مندی و تمرکز حواس به کار گرفته می شود |
 

توصیه های امتحانی

 • اگر شناخت صحیحی از توانایی ها ، استعداد ها ، خصوصیات و نقاط قوت خود داشته باشی به خودباوری خواهی رسید و می توانی با انتخاب محیط های مناسب استعدادهایت را شکوفا کنی .
 • 1- اگر شناخت صحیحی از توانایی ها ، استعداد ها ، خصوصیات و نقاط قوت خود داشته باشی به خودباوری خواهی رسید و می توانی با انتخاب محیط های مناسب استعدادهایت را شکوفا کنی .
 • 2- سعی کن بیشتر از هر کسی به قدرت و توانایی های خود تکیه کنی و تا آنجا که می توانی خود را از وابستگی به دیگران رها کنی .
 • 3- نقطه ضعف ها و حساسیت هایت را بشناس ،بپذیر و به کمک یه فرد آگاه مشاور یا خانواده ، آنها را به حداقل برسان .
 • 4-امروز خود را با دیروز مقایسه کن ! شرایط و توانایی های افراد متفاوت است ، بنابراین مقایسه با دیگران کار بیهوده ای است .
 • 5- اینکه دائم به خود تلقین کنی اعتماد به نفس ندارم ، رفته رفته ملکه ذهنت می شود و تو را از رسیدن به هدف باز می دارد .
 • 6- موفقیت هایت را هر جند کوچک ، بارها و بارها در ذهنت مرور کن و به افکار مثبت بیاندیش .
 • 7- اجازه نده که تجربه های ناموفق و ترس از شکست مانع پیشرفتت شود و تو را از تجربه های جدید بازدارد .
 • 8- سعی کن توقعاتت در حد توانت باشد و از ایده آل گرایی دوری کن ، سیر کردن در رویاها تو رااز انجام کارهای کوچک نیز باز می دارد .
 • 9- از به عهده گرفتن مسئولیت نترس و آنرا به بهترین نحو انجام بده .
 • 11- در بحث های گروهی شرکت کن ، با اعتماد به نفس نظران خود را بیان کن و از عقایدت دفاع کن .
 • 12- شرکت در بازی های گروهی ، مسابقات ، ورزش های تیمی و کارهای حجمی برای تقویت حس اعتماد به نفس موثر است .
 • 13- شکست هایت را ریشه یابی کن و به دنبال بهانه برای توجیح و یافتن مقصر نباش .
 • 14- فراموش نکن مادای که خود را باور نکنی ، دیگران باورت نخواهند کرد .