برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه هفتم

ستایش نصیری فر
ستایش نصیری فررتبه دوم با معدل 19/93
پایه هفتم
هستی شادکام
هستی شادکامرتبه اول معدل 19/98
پایه هفتم
النا دانش پژوه
النا دانش پژوهرتبه سوم با معدل 19/90
پایه هفتم
نگار برزو پوررستمی
نگار برزو پوررستمیشاگرد ممتاز با معدل 20
پایه هفتم
سروین سیاری
سروین سیاریرتبه دوم با معدل 19/93
پایه هفتم
ملیکه سبط احمدی
ملیکه سبط احمدیشاگرد ممتاز با معدل 20
پایه هفتم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه هشتم

هلیا هلیلی
هلیا هلیلیرتبه اول با معدل 19/98
پایه هشتم
فاطمه کاظمی
فاطمه کاظمیرتبه سوم با معدل 19/90
پایه هشتم
رومینا شریف زاده
رومینا شریف زادهرتبه اول با معدل 19/98
پایه هشتم
آیدا فارسی
آیدا فارسیرتبه دوم با معدل 19/95
پایه هشتم
الینا شهبانی راد
الینا شهبانی رادرتبه اول با معدل 19/98
پایه هشتم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 1 پایه نهم

صوفیا آزاد
صوفیا آزادرتبه اول با معدل 19/98
پایه نهم
عسل سلمان زاده
عسل سلمان زادهرتبه سوم با معدل 19/93
پایه نهم
فاطمه زهرا شاهرودنژاد
فاطمه زهرا شاهرودنژادرتبه ممتاز با معدل 20
پایه نهم
نگار رستمی
نگار رستمیرتبه سوم با معدل 19/93
پایه نهم
دلیار حاجی زاده
دلیار حاجی زادهشاگرد ممتاز با معدل 20
پایه نهم
ملیسا فراهانی
ملیسا فراهانیرتبه سوم با معدل 19/93
پایه نهم
طناز حبیب نیا
طناز حبیب نیارتبه سوم با معدل 19/93
پایه نهم
سپیده اتحادی
سپیده اتحادیشاگرد ممتاز با معدل 20
پایه نهم
هدی دزفولی
هدی دزفولیرتبه دوم با معدل 19/95
پایه نهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه دهم ریاضی

کمند خانجانی
کمند خانجانیرتبه سوم با معدل 19/84
رشته ریاضی پایه دهم
هلیا روشن بخش
هلیا روشن بخشرتبه دوم با معدل 19/87
رشته ریاضی پایه دهم
سیما شهیدی
سیما شهیدیرتبه اول با معدل 19/89
رشته ریاضی پایه دهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه دهم تجربی

نیوشا سپهری راد
نیوشا سپهری رادرتبه سوم با معدل 19/76
رشته تجربی پایه دهم
ریحانه مولائی
ریحانه مولائیرتبه دوم با معدل 19/91
رشته تجربی پایه دهم
فهیمه فردانش
فهیمه فردانشرتبه اول با معدل 19/97
رشته تجربی پایه دهم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه سوم ریاضی

هانا فروغی
هانا فروغیرتبه سوم با معدل 19/26
رشته ریاضی پایه سوم
کیمیا رضایی
کیمیا رضاییرتبه دوم با معدل 19/51
رشته ریاضی پایه سوم
مرضیه خاکباز
مرضیه خاکبازرتبه اول با معدل 19/75
رشته ریاضی پایه سوم

برترین های علمی

مقطع متوسطه 2 پایه سوم تجربی

سارا سعید نیا
سارا سعید نیارتبه سوم با معدل 19/26
رشته تجربی پایه سوم
سارا ایمان زاده
سارا ایمان زادهرتبه دوم با معدل 19/73
رشته تجربی پایه سوم
رکسانا جعفری
رکسانا جعفریرتبه اول با معدل 19/82
رشته تجربی پایه سوم