فرم پیش ثبت نام دانش آموزان

مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی(اجباری)
Please let us know your name.

نام پدر(اجباری)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(اجباری)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(اجباری)
ورودی نامعتبر

صادره از(اجباری)
ورودی نامعتبر

دین(اجباری)
ورودی نامعتبر

کد ملی(اجباری)
ورودی نامعتبر

بارگزاری عکس(اجباری)
ورودی نامعتبر

عکس پرسنلی با زمینه روشن باید باشد

ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

تلفن ثابت(اجباری)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(اجباری)
ورودی نامعتبر

کد پستی(اجباری)
ورودی نامعتبر

آدرس منزل(اجباری)
ورودی نامعتبر

----------------------------------------------------------------------------
اطلاعات تحصیلی
نام مدرسه قبلی(اجباری)
ورودی نامعتبر

مقطع تحصیلی فعلی(اجباری)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(اجباری)
ورودی نامعتبر

معدل (اجباری)
ورودی نامعتبر

ترم اول سال تحصیلی 96-95

چگونگی آشنایی با مجتمع آموزشی ندای زهرا(س)
ورودی نامعتبر

----------------------------------------------------------------------------
مشخصات مادر
نام و نام خانوادگی(اجباری)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(اجباری)
ورودی نامعتبر

تحصیلات(اجباری)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(اجباری)
ورودی نامعتبر

شغل(اجباری)
ورودی نامعتبر

شغل مادر خود را بطور دقیق ذکر نمایید :(اجباری)
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار مادر(اجباری)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(اجباری)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(اجباری)
ورودی نامعتبر

----------------------------------------------------------------------------
مشخصات پدر
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

تحصیلات
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

شغل
ورودی نامعتبر

شغل پدر خود را بطور دقیق ذکرنمایید :
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار پدر :
ورودی نامعتبر

تلفن تماس
ورودی نامعتبر

تلفن همراه
ورودی نامعتبر

متن مقابل را وارد نمایید(اجباری)
متن مقابل را وارد نمایید
متن ناخواناست ورودی نامعتبر

ارسال

* تذکر مهم : پر کردن این فرم هیچ گونه حقی برای دانش آموز در این واحد آموزشی ایجاد نمی کند .